Harmonogram nowej edycji

Pobierz

Wyślij link do pliku:

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR dla celów marketingowych SAR.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR informacji handlowych za pośrednictwem wybranych przeze mnie poniżej kanałów komunikacji (zgodnie z art. 10 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) oraz na wykorzystywanie przez SAR telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu ustawy z 16.07.2004 r. Prawo komunikacyjne:

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA Jeśli wyraziła Pani/Pan zgodę na otrzymywanie informacji handlowej poprzez którykolwiek ze wskazanych kanałów komunikacji, informujemy, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (XIII Wydział Gospodarczy) pod numerem KRS 0000177032, NIP 526-23-97-001, REGON 016102001 e-mail: rodo@sar.org.pl („Administrator”). 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowej stanowiącej marketing bezpośredni usług Administratora, za pośrednictwem wskazanych przez Panią/Pana kanałów komunikacji jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. 3. Na cele wskazane w pkt. 2 powyżej przetwarzane są następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu („Dane”). 4. Dane będą przetwarzane przez Administratora do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na otrzymywanie informacji handlowej. 5. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Panią/Pana. 7. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne i inne niezbędne usługi zewnętrzne. Dane mogą być przekazane organom publicznym lub jednostkom prywatnym, jeśli taki obowiązek wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 8. Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach Danych; żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekomplenych Danych; żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – na zasadach opisanych w RODO; złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania - na zasadach opisanych w RODO; przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu; złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem. 10. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie Danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgoda może być wycofana poprzez wysłanie oświadczenia o cofnięciu zgody na adres email: rodo@sar.org.pl, listownie na adres: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa. 11. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu. 12. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres: rodo@sar.org.pl