Formularz osobowy

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Jeśli wyraziła Pani/Pan zgodę na otrzymywanie informacji handlowej poprzez którykolwiek ze wskazanych kanałów komunikacji, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (XIII Wydział Gospodarczy) pod numerem KRS 0000177032, NIP 526-23-97-001, REGON 016102001 e-mail: rodo@sar.org.pl („Administrator”).

  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowej stanowiącej marketing bezpośredni usług Administratora, za pośrednictwem wskazanych przez Panią/Pana kanałów komunikacji jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

  3. Na cele wskazane w pkt. 2 powyżej przetwarzane są następujące podane dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu („Dane”).

  4. Dane będą przetwarzane przez Administratora do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na otrzymywanie informacji handlowej.

  5. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  6. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich ani źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Panią/Pana.

  7. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne i inne niezbędne usługi zewnętrzne. Dane mogą być przekazane organom publicznym lub jednostkom prywatnym, jeśli taki obowiązek wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

  8. Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27.04.2016 r. (RODO).

  9. Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach Danych; żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych; żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – na zasadach opisanych w RODO; złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania - na zasadach opisanych w RODO; przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu; złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres: rodo@sar.org.pl

  10. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie Danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgoda może być wycofana poprzez wysłanie oświadczenia o cofnięciu zgody na adres email: rodo@sar.org.pl, listownie na adres: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa.

  Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.